ΝΕΑ

15/04/2020

Αποζημίωση Ειδικού σκοπού

Επιχορήγηση της επιχείρησής μας με αποζημίωση η οποία χορηγείται με βάση την υπ' αρ. C(2020) 1863 / 19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)
"Προσωρινό πλαίσιο γιά τή λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης μέ σκοπό νά στηριχθεί η οικονομία κατά τή διάρκεια τής τρέχουσας έξαρσης τής νόσου COVID-19"  όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ' αρ. C(2020)2215/3.4.2020 (Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ' αρ. C(2020)3156/8.5.2020, και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.

Η επιχείρησή μας έχει λάβει Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1

Την αποζημίωση χορήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και της Ελληνικής Κυβέρνησης.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεμιστοκλή Σοφούλη 25, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54655
T: 2310 331 315
[email protected]
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Ο.Τ. (ΜΗ.Τ.Ε.): 0933Ε60000205901

NEWSLETTER